Forum Budowlane » Błędy wykonawcze i zalecenia

Błąd w sztuce - żle wykonane fundamenty - trudny p

  • 3 wpisy
  27 czerwca 2009 10:57:32 CEST
  Witam
  Mam niemały problem z moim domem. Przy oględzinach rzeczoznawcy nieruchomości, okazało się, że budynek posiada wiele błędów konstrukcyjnych, których sprawcą jest zarówno wykonawca jak i kierownik budowy, który nie wykazał ich w prowadzonym dzienniku. Fundamenty domu nie posiadają ław fundamentowych, chociaż projekt takie przewidywał. Zamiast litego betonu, użyto jako wypełnienia gruzu - miejscami ceglastego, co spowodowało powstanie komór powietrznych. Ścianki fundamentowe zrobione są z pustaka żużlowego. Zaobserwowałam liczne pęknięcia ścian zewnętrznych jak i działowych, ze ścianami nośnymi włącznie - wielokierunkowe. Strop zrobiony systemem Terriva, też ma liczne zarysowania, nie tylko wzdłuż belek, ale także w poprzek. Proszę o poradę, co w takim przypadku można zrobić, żeby przedłużyć żywotność budynku. Dodam, że dom liczy zaledwie 7 lat, a grunt na jakim jest posadowiny należy do mieszanych, piaszczysto-gliniastych. Będę wdzięczna również za podpowiedź, jak do tej sytuacji odnoszą się przepisy prawa budowlanego.
  • 605 wpisy
  14 lipca 2009 18:15:42 CEST
  Witam
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w rozdziale 3 jest mowa o Prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego. Wyszczególniony jest zakres obowiązków kierownika budowy cytuję : Art 22

  "Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

  1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

  2) prowadzenie dokumentacji budowy;

  3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

  b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

  3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

  3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

  4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

  5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

  6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

  7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

  8 przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

  9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2."

  W Ostatnich dwóch Rozdziałach Prawa Budowlanego mowa jest o
  Rozdział 9 Przepisy karne oraz Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
  • 3 wpisy
  19 lipca 2009 21:49:05 CEST
  Dziękuję za informację od strony prawnej. Bardzo potrzebuję porady, co w tym przypadku można zrobić, żeby zabezpieczyć budynek przed dalszymi uszkodzeniami. Może są jakieś techniki, które pozwolą wzmocnić źle wykonany fundament oraz zabezpieczyć ściany przed pękaniem?
  Będę wdzięczna za poradę, temat jest gorący ponieważ z roku na rok widać jak dom ulega autodestrukcji... Sprawa pilna !!!
  • 19 wpisy
  6 sierpnia 2009 23:44:45 CEST
  no rzeczywiście krzekichana sprawa, ale jeżeli znasz winnych to trzeba ich do odpowiedzialności pociągnąc i niech naprawiają
  • 4 wpisy
  28 grudnia 2013 00:12:33 CET

  "Fundamenty domu nie posiadają ław fundamentowych, chociaż projekt takie przewidywał."???? To kto ten dom budował? Dziwna sprawa. Jeśli ktoś jest na pierwszym etapie budowy i czeka Was kładzenie fundamentów to polecam artykuł MG Projekt  pt. Jakie są najczęściej popełniane na budowie błędy? Część 2 – prace ziemne i fundamenty. Są tu wyszczególnione wszelkie błędy, na które warto zwrócić uwagę. Zawsze lepiej zapobiegać...niż później mieć problem.


  Ten wpis został zmieniony przez gg83 w 28 grudnia 2013 00:16:25 CET"
  • 613 wpisy
  31 lipca 2016 22:43:17 CEST
  A przy fundamentach powinno zadbać się również o hydroizolacę aby potem nie wychodziły problemy.
  • 192 wpisy
  31 października 2016 21:57:59 CET
  Właśnie dlatego , żeby uniknąć takich problemów, Knauf Therm na swojej stronie internetowej, przygotował zestaw prawidłowych rozwiazań izolacji dla wielu elementów budowlanych, podczas wykonawstwa których dochodzi do częstych błędów. Zachęcam do skorzystania.
  • 4 wpisy
  7 lutego 2017 10:06:50 CET
  No to jest to, dlatego ja uważam, że osoba, która zleca budowę tego domu, mimo, że posiada wykonawców, kierownika budowy to sam powinien średnią wiedzę na temat budowania domu posiadać i na bieżąco kontrolować. Wiem, że to może upierdliwe dla wykonawców, ale sami się zabezpieczamy przed takimi bublami. A to w końcu nasz dom.

Szybka Odpowiedź